برترین دانشگاه های روانشناسی ایران

در حال حاضر، هیچ مرجع موثقی جهت اعلام رده بندی برترین دانشگاه های روانشناسی ایران وجود ندارد. تنها مرجعی که برترین دانشگاه های ایران را اعلام می کند، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی اس سی) است که رده بندی موضوعی رشته های را شامل نمی شود و معمولاً به طور کلی، برترین دانشگاه های جامع ایران، برترین دانشگاه های علوم پزشکی و برترین دانشگاه های آزاد را معرفی می کند. رده بندی پیش رو بر اساس ارزیابی کارشناسان گروه آموزشی دکتر جاوید صورت گرفته است که برترین دانشگاه های فعال در رشته های روانشناسی عمومی و بالینی را اعلام می دارد. شاخص هایی که در این ارزیابی صورت گرفته، پذیرش دانشجو در تمامی مقاطع، رده بندی در دانشگاه های جامع، و قدمت و فعالیت های پژوهشی های گروه است.

 

برترین دانشگاه های ایران در رشته روانشناسی عمومی

1. دانشگاه تهران
2. دانشگاه تربیت مدرس
3. دانشگاه فردوسی مشهد
4. دانشگاه تبریز
5. دانشگاه شهید بهشتی
6. دانشگاه اصفهان
7. دانشگاه رازی کرمانشاه
8. دانشگاه شهید باهنر
9. دانشگاه الزهرا (س)
10. دانشگاه سمنان
11. دانشگاه پیام نور
12. دانشگاه خوارزمی
13. دانشگاه شهید چمران
14. دانشگاه اروميه
15. دانشگاه علامه طباطبایی
16. دانشگاه محقق اردبیلی
17. دانشگاه لرستان
18. دانشگاه علم و فرهنگ
19. دانشگاه بوعلی سینا
20. دانشگاه گیلان
21. دانشگاه یزد
22. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز
23. دانشگاه زنجان
24. دانشگاه خلیج فارس بوشهر
25. دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان
26. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین
27. دانشگاه هرمزگان – بندرعباس
28. دانشگاه ملایر
29. دانشگاه اردکان
30. دانشگاه سلمان فارسی – کازرون

 
 

برترین دانشگاه های ایران در رشته روانشناسی بالینی

1. دانشگاه شهید بهشتی
2. دانشگاه شیراز
3. دانشگاه شاهد
4. دانشگاه تهران
5. دانشگاه علم و فرهنگ تهران
6. دانشگاه فردوسی مشهد
7. دانشگاه تبریز
8. دانشگاه اصفهان
9. دانشگاه شهید باهنر
10. دانشگاه الزهرا (س)
11. دانشگاه سمنان
12. دانشگاه پیام نور
13. دانشگاه خوارزمی
14. دانشگاه شهید چمران
15. دانشگاه کردستان
16. دانشگاه علامه طباطبایی
17. دانشگاه محقق اردبیلی

 
error: