فهرست دانشگاه های استان کرمان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

دانشکده فنی شهید چمران کرمان

دانشگاه جیرفت

دانشگاه صنعتی سیرجان

دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

دانشگاه بم

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی بم

مرکز تربیت معلم خواجه نصیر کرمان

مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمان

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی جاوید جیرفت

موسسه غیر انتفاعی کرمان

موسسه غیر انتفاعی بعثت کرمان

موسسه غیر انتفاعی فنی کرمان

موسسه غیر انتفاعی عرفان کرمان

موسسه غیر انتفاعی مهرآوران کرمان

موسسه غیر انتفاعی سحاب کرمان

موسسه غیر انتفاعی لقمان نگین جیرفت

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور بم

دانشگاه پیام نور جیرفت

دانشگاه پیام نور رفسنجان

دانشگاه پیام نور سیرجان

دانشگاه پیام نور کرمان

دانشگاه پیام نور بافت

error: