فهرست دانشگاه های استان چهارمحال بختیاری

دانشگاه های دولتی

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرکز تربیت معلم بحرالعلوم شهرکرد

مرکز تربیت معلم شهید رجایی شهرکرد

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال بختیاری

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اردل

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور اردل

دانشگاه پیام نور بروجن

دانشگاه پیام نور بلداجی

دانشگاه پیام نور جونقان

دانشگاه پیام نور سامان

دانشگاه پیام نور شهرکرد

دانشگاه پیام نور شلمزار

دانشگاه پیام نور فارسان

دانشگاه پیام نور فرخ شهر

دانشگاه پیام نور گندمان

دانشگاه پیام نور لردگان

error: