فهرست دانشگاه های استان مرکزی

دانشگاه های دولتی

دانشگاه اراک

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه تفرش

دانشگاه محلات

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشکده علوم پزشکی ساوه

دانشکده پرستاری خمین

دانشکده پرستاری شازند

مرکز تربیت معلم زینب کبری اراک

پردیس شهید باهنر اراک

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاجران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنداب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه

آموزشکده سما اراک

آموزشکده سما ساوه

آموزشکده سما خمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی مهر اراک

موسسه غیرانتفاعی انرژی ساوه

موسسه غیرانتفاعی پرندک

موسسه غیرانتفاعی زرندیه

موسسه غیرانتفاعی شهرآفتاب خمین

موسسه غیرانتفاعی فخررازی ساوه

موسسه غیرانتفاعی فن و دانش ساوه

موسسه غیرانتفاعی مهرگان محلات

موسسه غیرانتفاعی ناصر خسرو ساوه

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز اراک

دانشگاه پیام نور مرکز خمین

دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان

دانشگاه پیام نور مرکز محلات

دانشگاه پیام نور مرکز ساوه

دانشگاه پیام نور مرکز شازند

دانشگاه پیام نور واحد آشتیان

دانشگاه پیام نور واحد تفرش

دانشگاه پیام نور واحد غرق آباد (نوبران)

دانشگاه پیام نور واحد فرمهین

دانشگاه پیام نور واحد قورچی باشی

دانشگاه پیام نور واحد کمیجان

دانشگاه پیام نور واحد میلاجرد

error: