فهرست دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه زابل

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مرکز تربیت معلم رسالت زاهدان

دانشگاه صنعتی سیستان و بلوچستان

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی سیستان و بلوچستان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

دانشگاه آزاد اسلامی چابهار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش

دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی پرتو زاهدان

موسسه غیر انتفاعی هاتف زاهدان

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور ایرانشهر

دانشگاه پیام نور چابهار

دانشگاه پیام نور خاش

دانشگاه پیام نور راسک

دانشگاه پیام نور زابل

دانشگاه پیام نور زاهدان

دانشگاه پیام نور زهک

دانشگاه پیام نور سراوان

دانشگاه پیام نور سیب و سوران

دانشگاه پیام نور نیک شهر

error: