فهرست دانشگاه های استان خراسان شمالی

دانشگاه های دولتی

دانشگاه بجنورد

مجتمع آموزش عالی شیروان

مجتمع آموزش عالی اسفراین

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشکده پرستاری شیروان

مرکزتربیت معلم امام جعفر صادق بجنورد

مرکزتربیت معلم امام محمد باقر بجنورد

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی خراسان شمالی

دانشگاه علمی کاربردی شیروان

موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی مهارت مرکز شیروان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی حکیمان بجنورد

موسسه غیرانتفاعی اشراق بجنورد

دانشگاه غیر انتفاعی علم و ادب نوین شیروان

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد اسفراین

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد راز

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - مرکز بجنورد

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد جاجرم

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد گرمه

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد شیروان

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد فاروج

دانشگاه پیام نور خراسان شمالی - واحد آشخانه

error: