فهرست دانشگاه های استان خراسان جنوبی

دانشگاه های دولتی

دانشگاه بیرجند

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مرکز تربیت معلم امام سجاد بیرجند

مرکز آموزش عال‍ی بنت‌الهدی صدر فردوس

مرکزتربیت معلم شهید باهنر بیرجند

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی خراسان جنوبی

دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فردوس

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

دانشگاه آزاد اسلامی قائن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز بیرجند

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز فردوس

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - مرکز قائن

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد اسدیه

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد بشرویه

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد حاجی آباد

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد خضری دشت بیاض

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد خوسف

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد زهان

.

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد سرایان

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی - واحد نهبندان

error: