فهرست دانشگاه های استان کرمانشاه

دانشگاه های دولتی

دانشگاه رازی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه فنی و حرفه‌ای واحد کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمانشاه

مرکز تربیت معلم شهید مطهری کرمانشاه

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی کرمانشاه

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد کرمانشاه

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصر شیرین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلان‌غرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد روانسر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقر و کلیایی

آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد کرمانشاه

دانشگاه های غیرانتفاعی

جهاد دانشگاهی کرمانشاه

موسسه آموزش عالی گنجینۀ هنر و معماری

موسسه آموزش عالی شهید رضایی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی زاگرس

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد پاوه

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - مرکز جوانرود

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد کرند غرب

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد روانسر

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد سر پل ذهاب

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - مرکز سنقر

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد قصر شیرین

دانشگاه پیام‌نور کرمانشاه

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد کنگاور

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد گیلانغرب

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد هرسین

دانشگاه پیام نور کرمانشاه - واحد تازه آباد و ثلاث باباجانی

error: