فهرست دانشگاه های استان همدان

دانشگاه های دولتی

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرکز تربیت معلم ابن سینا همدان

مرکز تربیت معلم شهید باهنر همدان

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

دانشگاه های غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها همدان

مؤسسه غیرانتفاعی الوند همدان

مؤسسه غیرانتفاعی امید نهاوند

مؤسسه غیرانتفاعی گنجنامه همدان

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد

دانشگاه پیام نور واحد صالح آباد

دانشگاه پیام نور واحد لالجین

دانشگاه پیام نور مرکز بهار

دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان

دانشگاه پیام نور واحد دمق

دانشگاه پیام نور واحد قروه درجزین

دانشگاه پیام نور مرکز رزن

دانشگاه پیام نور مرکز کبودرآهنگ

دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند

دانشگاه پیام نور واحد قهاوند

دانشگاه پیام نور واحد فامنین

error: