فهرست دانشگاه های استان ایلام

دانشگاه های دولتی

دانشگاه ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق ایلام

مرکز تربیت معلم شهید مدرس ایلام

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی ایلام

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی دهلران

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی باختر ایلام

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور ایلام واحد آبدانان

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد چوار

دانشگاه پیام نور ایلام - مرکز ایلام

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد ایوان

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد دره شهر

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد ارکواز

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد مهران

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد سرآبله

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد موسیان

دانشگاه پیام نور ایلام - واحد بدره

error: