فهرست دانشگاه های استان اردبیل

دانشگاه های دولتی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مرکز تربیت معلم آزادگان نیر

مرکز تربیت معلم بنت الهدی اردبیل

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی اردبیل

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز گرمی

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل (سما)

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه غیر انتفاعی سبلان اردبیل

موسسه غیر انتفاعی سوره اردبیل

موسسه غیر انتفاعی مقدس اردبیلی

موسسه غیر انتفاعی نوین اردبیل

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور اردبیل

دانشگاه پیام نور مرکز گرمی

error: