فهرست دانشگاه های استان آذربایجان غربی

دانشگاه های دولتی

دانشگاه ارومیه

دانشگاه صنعتی ارومیه

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مرکز آموزش عالی پیراپزشكی بوکان

مرکز تربیت معلم شهید رجایی ارومیه

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان

مرکز آموزش علمی کاربردی مهاباد

مرکز آموزش علمی کاربردی میاندوآب

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی ارومیه

مرکز آموزش علمی کاربردی دهخدا تکاب

مرکز آموزش علمی کاربردی امور مالیاتی ارومیه

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه

مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی ارومیه

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی خوی

دانشگاه آزاد اسلامی سلماس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی ماکو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فیرورق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالدران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه آموزش عالی آذرآبادگان

موسسه آموزش عالی آفاق

موسسه آموزش عالی زرینه خوی

موسسه آموزش عالی علامه خویی

موسسه آموزش عالی علم و فن

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور ارومیه

دانشگاه پیام نور اشنویه

دانشگاه پیام نور بوکان

دانشگاه پیام نور پیرانشهر

دانشگاه پیام نور تازه شهر

دانشگاه پیام نور تکاب

دانشگاه پیام نور خوی

دانشگاه پیام نور سردشت

دانشگاه پیام نور سلماس

دانشگاه پیام نور سیه چشمه

دانشگاه پیام نور شوط

دانشگاه پیام نور فیروزق

دانشگاه پیام نور قره ضیاءالدین

دانشگاه پیام نور ماکو

دانشگاه پیام نور مهاباد

دانشگاه پیام نور میاندوآب

دانشگاه پیام نور نقده

error: