فهرست دانشگاه های استان فارس

دانشگاه های دولتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه هنر شیراز

دانشگاه جهرم

دانشگاه فسا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مرکز آموزش عالی سلمان فارسی فارس

پردیس شهید رجایی فارس

مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز

مرکز آموزش عالی شهید بهشتی اقلید

مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون

دانشکده صنایع مخابرات ایران (شیراز)

دانشگاه های علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی اقلید

دانشگاه های آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پاسارگاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علامرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراشبند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیر و کارزین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد

دانشگاه های غیرانتفاعی

موسسه آموزش عالی آپادانا

مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم

موسسه آموزش عالی پاسارگاد

موسسه آموزش عالی پارس مهر

موسسه آموزش عالی آباده

موسسه آموزش عالی تابناک لامرد

موسسه آموزش عالی حافظ

موسسه آموزش عالی زند

مؤسسه آموزش عالی هنر (فارس)

دانشگاه های پیام نور

دانشگاه پیام نور اقلید

دانشگاه پیام نور استهبان

دانشگاه پیام نور اوز

دانشگاه پیام نور بوانات

دانشگاه پیام نور جهرم

دانشگاه پیام نور خنج

دانشگاه پیام نور خرامه

دانشگاه پیام نور داراب

دانشگاه پیام نور شیراز

دانشگاه پیام نور فسا

دانشگاه پیام نور فیروزآباد

دانشگاه پیام نور کازرون

دانشگاه پیام نور نودان

دانشگاه پیام نور خشت

دانشگاه پیام نور صفاشهر

دانشگاه پیام نور لامرد

دانشگاه پیام نور نورآباد ممسنی

دانشگاه پیام نور مرودشت

دانشگاه پیام نور نی ریز

دانشگاه پیام نور رستم

دانشگاه پیام نور آباده طشک

دانشگاه پیام نور ارسنجان

دانشگاه پیام نور اشکنان

دانشگاه پیام نور بیرم

دانشگاه پیام نور بیضا

دانشگاه پیام نور خاوران

دانشگاه پیام نور زاهدشهر

دانشگاه پیام نور زرقان

دانشگاه پیام نور زرین دشت

دانشگاه پیام نور سپیدان

دانشگاه پیام نور سرچهان

دانشگاه پیام نور سروستان

دانشگاه پیام نور پاسارگاد

دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ

دانشگاه پیام نور فراشبند

دانشگاه پیام نور قیر و کارزین

دانشگاه پیام نور کوار

دانشگاه پیام نور گله دار

دانشگاه پیام نور کوارلار

دانشگاه پیام نور مرودشت

دانشگاه پیام نور مهر

دانشگاه پیام نور نی ریز

error: