سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی




1396

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1396

دانلود



سوالات تخصصی روانشناسی تربیتی 1396

دانلود




1395

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1395

دانلود



سوالات تخصصی روانشناسی تربیتی 1395

دانلود




1394

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1394

دانلود



سوالات تخصصی روانشناسی تربیتی 1394

دانلود




1393

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1393

دانلود



سوالات تخصصی روانشناسی تربیتی 1393

دانلود




مطالب مرتبط

error: