سوالات آزمون دکتری روانشناسی بالینی

 

در طی سال های اخیر، سوالات آزمون دکتری روانشناسی بالینی در دو دفترچه عمومی و تخصصی تقسیم شده اند. دفترچه عمومی شامل زبان انگلیسی عمومی (30 سوال از گرامر، لغت و درک مطلب) و استعداد تحصیلی (30 سوال از درک مطلب، هوش و ریاضی) است، در حالیکه دفترچه اختصاصی دروس تخصصی این رشته را دربرمی گیرد. بر اساس آخرین دوره برگزاری آزمون، دروس تخصصی مجموعه روانشناسی عبارتند از روانشناسی رشد و شخصیت، آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)، آسیب شناسی روانی، و نوروسایکولوژی. تعداد مجموع سوالات این دروس 80 عدد است که بدین ترتیب در دروس مختلف تقسیم می شود: روانشناسی رشد، 10 سوال؛ روانشناسی شخصیت، 10 سوال؛ آمار و روش تحقیق، 20 سوال؛ آسیب شناسی روانی، 20 سوال؛ نوروسایکولوژی، 20 سوال. در اینجا شما می توانید سوالات چند سال اخیر دکتری مجموعه روانشناسی که رشته روانشناسی بالینی را نیز شامل می شود را دانلود نمایید.

 1396

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1396

دانلودسوالات تخصصی روانشناسی بالینی 1396

دانلود
1395

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1395

دانلودسوالات تخصصی روانشناسی بالینی 1395

دانلود
1394

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1394

دانلودسوالات تخصصی روانشناسی بالینی 1394

دانلود
1393

سوالات زبان عمومی و استعداد تحصیلی 1393

دانلودسوالات تخصصی روانشناسی بالینی 1393

دانلود
مطالب مرتبط

error: