سوالات آزمون دکتری

آموزش عالی

علوم اقتصادی - تمامی گرایش ها

اقتصاد نفت و گاز

الهیات - ادیان و عرفان

الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

الهیات - علوم قرآن و حدیث

الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات - کلام

باستان شناسی

برنامه ریزی درسی

تاریخ - تاریخ اسلام

تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام

تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام

تربیت بدنی - آسیب شناسی

تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

تربیت بدنی - رفتارحرکتی

تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

تكنولوژی آموزشی

علوم جغرافیایی - آب و هواشناسی

علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسی

علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

علوم جغرافیایی - ژئومورفولوژی

علوم جغرافیایی - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

جمعیت شناسی

حسابداری

حقوق بین الملل عمومی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق نفت و گاز

روانشناسی بالینی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی سلامت

روانشناسی عمومی

روانشناسی وآموزش كودكان استثنايی

زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات فارسی

سنجش واندازه گيری

علم شناسی و دانش شناسی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

علوم سیاسی

فقه شافعی

فلسفه

فلسفه - منطق

فلسفه - علم

فلسفه تعلیم و تربیت

کارآفرینی

گردشگری

مالی

محیط زیست - برنامه ریزی

مدد کاری اجتماعی

مدرسی معارف اسلامی

مدیریت

مدیریت آموزشی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

مشاوره

مطالعات زنان

آمار

بيوانفورماتيک

بيوشيمی

بيوفيزيک

رياضی كاربردی

رياضی محض

ريززيست فناوری

زمین شناسی آب شناسی

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی پترولوژی

زمین شناسی تکتونیک

زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

زمين شناسي فسيل شناسی وچينه شناسی

زمین شناسی مهندسی

زمين شناسي نفت

زيست شناسی - ژنتيک ملكولی

زيست شناسی - سلولی وتكوينی گياهی

زيست شناسی - سلولی وملكولی

زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

زيست شناسی - ميكروبيولوژی

زيست شناسی دريا

زيست فناوری ميكروبی

ژئوفيزيک - لرزه شناسی

ژئوفيزيک - زلزله شناسی

ژئوفيزيک - الكترومغناطيس

ژئوفيزيک - گرانی سنجی

شیمی - شیمی آلی

شيمی - شيمی پليمر

شیمی - شیمی تجزیه

شیمی - شیمی فیزیک

شیمی - شیمی معدنی

شيمی كاربردي

علوم جانوری - بيوسيستماتيک جانوری

علوم جانوری - تكوينی

علوم جانوری - فيزيولوژی جانوری

علوم شناختی

علوم كامپيوتر

علوم و فناوری نانو - نانوفيزيک

علوم و فناوری نانو - نانوشيمی

فيتوشيمی

فیزیک

فیزیک دریا

فوتونیک

هواشناسی

فناوری نانو - نانوالکترونیک

فناوری نانو - نانومواد

مهندسی برق - الكترونيک

مهندسی برق - قدرت

مهندسی برق - كنترل

مهندسی برق - مخابرات

مهندسی پزشكی - بيوالكتريک

مهندسی پزشكی - بیومتریال

مهندسی پزشكی - بیومکانیک

مهندسی پليمر - پليمر

مهندسی پليمر - رنگ

مهندسی دریا

مهندسی سيستم های انرژی

مهندسی شيمی

مهندسی شيمی - بيوتكنولوژی

مهندسی صنایع

مهندسی عمران - حمل ونقل

مهندسی عمران - راه وترابری

مهندسی عمران - زلزله

مهندسی عمران - ژئوتكنيک

مهندسی عمران - سازه

مهندسی عمران - سواحل بنادر و سازه های دريايی

مهندسی عمران - مديريت ساخت

مهندسی عمران - مديريت منابع آب

مهندسی عمران - محيط زيست

مهندسی عمران - مهندسی آب وسازه های هيدروليكی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی كامپيوتر - شبكه و رايانش

مهندسی كامپيوتر - معماری سيستم های كامپيوتری

مهندسی كامپيوتر - نرم افزار و الگوريتم

مهندسی كامپيوتر - هوش مصنوعی

مهندسی محيط زيست - آب و فاضلاب

مهندسی محيط زيست - آلودگی هوا

مهندسی محيط زيست - منابع آب

مهندسی محيط زيست - مواد زائد جامد

مهندسی معدن - استخراج

مهندسی معدن - اكتشاف

مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی

مهندسی معدن - مكانيک سنگ

مهندسی مكانيک - تبديل انرژی

مهندسی مكانیک - ديناميک كنترل و ارتعاشات

مهندسی مكانيک - ساخت و توليد

مهندسی مكانيک - مكانيک جامدات

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی نساجی - تكنولوژی نساجی

مهندسی نساجی - شيمی نساجی و علوم الياف

مهندسی نفت

مهندسی نفت - اکتشاف

مهندسی نقشه برداری - ژئودزی

مهندسی نقشه برداری - سنجش ازدور

مهندسی نقشه برداری - سيستم اطلاعات جغرافيايی

مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری

مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی

مهندسی هسته ای - راکتور

مهندسی هسته ای - كاربرد پرتوها

مهندسی هسته ای - گداخت

مهندسی هوافضا - آئروديناميک

مهندسی هوافضا - جلوبرندگی

مهندسی هوافضا - ديناميک پرواز و كنترل

مهندسی هوافضا - سازه های هوايی

بوم شناسی زراعی

بيماری شناسی گياهی

بيوتكنولوژی كشاورزی

بيولوژی وآناتومی چوب

ترويج و آموزش كشاورزی

تكثير و پرورش آبزيان

توسعه كشاورزی

حشره شناسی كشاورزی

زراعت

ژنتيک و به نژادی گياهی

شيلات - توليد و بهره برداری

شيلات - عمل آوری

صنايع خمير و كاغذ

علوم جنگل - جنگل شناسی

علوم جنگل - جنگلداری و مسائل اقتصادی

علوم جنگل - مهندسی جنگل

علوم دامی

علوم علف های هرز

علوم و مهندسی آب - آبياری و زهكشی

علوم و مهندسی آب - سازه های آبی

علوم و مهندسی آب - منابع آب

علوم و مهندسی آب - هواشناسی كشاورزی

علوم و مهندسی آبخيزداری

علوم و مهندسی باغبانی

علوم ومهندسی صنايع غذايی

علوم و مهندسی مرتع

فراورده های چندسازه چوب

مديريت حاصل خيزی و زيست فناوری خاک

مديريت منابع خاک

مديريت وكنترل بيابان

محیط زیست

مكانيزاسيون كشاورزی

مهندسی اقتصاد كشاورزی

مهندسی مكانيک بيوسيستم

پژوهش هنر

شهرسازی

مديريت پروژه

مرمت آثار و اشيای تاريخی

مرمت و احيای ابنيه و بناهای تاريخی

معماری

آناتومی وجنين شناسی مقايسه ای

اپيدميولوژی

انگل شناسی دامپزشكی

ایمنی شناسی

بافت شناسی مقايسه ای

باكتری شناسی

بهداشت خوراک دام

بهداشت مواد غذایی

بهداشت و بيماری های آبزيان

بهداشت و بيماری های پرندگان

بيماری های داخلی دام های بزرگ

بيماری های داخلی دام های كوچک

بيوتكنولوژی

بیوشیمی

بيهوشی ومراقبت های ويژه دامپزشكی

پاتولوژی دامپزشكی

جراحی دامپزشكی

راديولوژی دامپزشكی

سم شناسی

فارماكولوژی دامپزشكی

فناوری توليد مثل در دامپزشكی

فيزيولوژی

قارچ شناسی

كلينيكال پاتولوژی دامپزشكی

مامائی و بيماری های توليد مثل دام

ويروس شناسی

آموزش زبان آلمانی

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان روسی

آموزش زبان فرانسه

زبان فرانسه

زبان شناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

فرهنگ و زبان های باستانی

مترجمی

error: