ظرفیت پذیرش دانشگاه های ایران در مقطع دکتری رشته آمار

در مقطع دکتری، 234 صندلی جهت پذیرش دانشجو در رشته آمار در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی موجود است. طبق اعلام دانشگاه ها در سال 1395، 2 دانشگاه شیراز و شهید بهشتی با مجموع ظرفیت 3 نفر، دانشجوی بورس اعزام به خارج پذیرش کرده اند. 16 دانشگاه با مجموع ظرفیت 60 نفر، دانشجوی روزانه و 8 دانشگاه با مجموع ظرفیت 23 نفر، دانشجوی شبانه جذب نمودند. همچنین، سهم پردیس های خودگردان 17 دانشجو در 6 مرکز و سهم دانشگاه پیام نور 5 دانشجو در یک مرکز آموزشی بوده است. دانشگاه آزاد نیز با مجموع 126 صندلی، آمادگی پذیرش دانشجوی دکتری آمار را در 7 واحد دانشگاهی خود داشته است.

بورس اعزام به خارج

روزانه

نوبت دوم (شبانه)

پردیس خود گردان

پیام نور

دانشگاه آزاد

error: