ظرفیت پذیرش دکتری ادبیات فارسی در دانشگاه های ایران

رشته زبان و ادبیات فارسی از جمله رشته هایی است که بیشترین میزان پذیرش در کنکور سراسری و آزاد را دارا می باشد. با گرایشاتی همچون "ادبیات حماسی"، "ادبیات عرفانی" و "ادبیات غنایی"، این رشته در سال تحصیلی 95-96، مجموعاً 1589 صندلی برای متقاضیان خود در نظر گرفته است. دانشگاه های دولتی در دوره های روزانه، شبانه، پیام نور و پردیس خود گردان، و دانشگاه آزاد در 67 واحد خود به پذیرش دانشجو در رشته ادبیات فارسی می پردازند. طبق آمار پذیرش در سال تحصیلی 95-96، 33 دانشگاه دولتی با مجموع 161 ظرفیت در رشته تحصیلی ادبیات فارسی (بدون گرایشی خاص)، 5 دانشگاه با مجموع 20 ظرفیت در گرایش ادبیات حماسی، 9 دانشگاه با مجموع 34 ظرفیت در گرایش ادبیات عرفانی و 5 دانشگاه با مجموع 20 ظرفیت در گرایش ادبیات غنایی در دوره روزانه، جذب دانشجو می کنند. در نتیجه، مجموعاً تعداد پذیرش این رشته در دوره روزانه 235 نفر است.

در دوره شبانه، رشته ادبیات فارسی مجموعاً برای 71 متقاضی گنجایش دارد. 17 دانشگاه با مجموع 53 ظرفیت در رشته تحصیلی ادبیات فارسی (بدون گرایشی خاص)، 2 دانشگاه با مجموع 6 ظرفیت در گرایش ادبیات حماسی، 4 دانشگاه با مجموع 9 ظرفیت در گرایش ادبیات عرفانی و 2 دانشگاه با مجموع 3 ظرفیت در گرایش ادبیات غنایی به پذیرش دانشجو در دوره شبانه می پردازند.

دانشگاه پیام نور با جذب مجموعاً10 نفر در مراکز تهران جنوب و تحصیلات تکمیلی تهران کمترین میزان پذیرش را به خود اختصاص داده است. پردیس های خودگردان نیز با 67 ظرفیت رتبه بعدی را دارا می باشد. 12 دانشگاه با مجموع 57 ظرفیت در رشته تحصیلی ادبیات فارسی (بدون گرایشی خاص)، 1 دانشگاه با 2 ظرفیت در گرایش ادبیات حماسی،1 دانشگاه با 3 ظرفیت در گرایش ادبیات عرفانی و 2 دانشگاه با مجموع 5 ظرفیت در گرایش ادبیات غنایی در دوره پردیس دانشجو جذب می کنند.

دانشگاه آزاد با 67 واحد و هر واحد با ظرفیت 18 نفر، بیشترین ظرفیت جذب دانشجو در رشته ادبیات فارسی را دارا می باشد. با احتساب تعداد واحد های اعلام شده از سوی این دانشگاه و تعداد پذیرش اعلام شده در دفترچه ثبت نام، امکان تحصیل برای 1206 نفر متقاضی در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد فراهم است. 55 واحد دانشگاه آزاد با مجموع 990 ظرفیت در رشته تحصیلی ادبیات فارسی (بدون گرایشی خاص)، 9 واحد با مجموع 162 ظرفیت در گرایش ادبیات غنایی، 2 واحد با مجموع 36 ظرفیت در گرایش ادبیات عرفانی و 1 واحد با 18 ظرفیت در گرایش ادبیات حماسی به پذیرش دانشجو می پردازند.

روزانه

شبانه

پیام نور

پردیس خود گردان

دانشگاه آزاد

error: