آموزش عالی

   علوم اقتصادی - تمامی گرایش ها

   اقتصاد نفت و گاز

   الهیات - ادیان و عرفان

   الهیات - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

   الهیات - علوم قرآن و حدیث

   الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی

   الهیات - کلام

   باستان شناسی

   برنامه ریزی درسی

   تاریخ - تاریخ اسلام

   تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام

   تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام

   تربیت بدنی - آسیب شناسی

   تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی

   تربیت بدنی - رفتارحرکتی

   تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

   تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

   تكنولوژی آموزشی

   علوم جغرافیایی - آب و هواشناسی

   علوم جغرافیایی - جغرافیای سیاسی

   علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

   علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

   علوم جغرافیایی - ژئومورفولوژی

   علوم جغرافیایی - سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

   جمعیت شناسی

   حسابداری

   حقوق بین الملل عمومی

   حقوق جزا و جرم شناسی

   حقوق خصوصی

   حقوق عمومی

   حقوق نفت و گاز

   روانشناسی بالینی

   روانشناسی تربیتی

   روانشناسی سلامت

   روانشناسی عمومی

   روانشناسی وآموزش كودكان استثنايی

  • زبان و ادبیات عرب
  • زبان و ادبیات فارسی
  • سنجش واندازه گيری

   علم شناسی و دانش شناسی

   علوم اجتماعی

   علوم ارتباطات

   علوم سیاسی

   فقه شافعی

   فلسفه

   فلسفه - منطق

   فلسفه - علم

   فلسفه تعلیم و تربیت

   کارآفرینی

   گردشگری

   مالی

   محیط زیست - برنامه ریزی

   مدد کاری اجتماعی

   مدرسی معارف اسلامی

   مدیریت

   مدیریت آموزشی

   مدیریت بازرگانی

   مدیریت دولتی

   مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

   مدیریت صنعتی

   مدیریت فناوری اطلاعات

   مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

   مشاوره

   مطالعات زنان

  • محیط زیست
  • علوم زمین
  • شیمی
  • علوم گیاهی
  • علوم جانوری
  • علوم سلولی و ملكولی
  • علوم رياضی
  • علوم کامپیوتر
  • آمار
  • فیزیک
  • ژئوفيزيك
  • هواشناسی
  • علوم شناختی
  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی هوافضا
  • مهندسی پلیمر
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی نفت
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مواد و متالورژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی هسته ای
  • مهندسی محيط زيست
  • مهندسی سيستم هاي انرژی
  • مهندسی دريا
  • فنّاوری نانو
  • محيط زيست
  • مهندسی مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزی
  • علوم و مهندسی صنايع غذايی
  • اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی
  • علوم خاك
  • مهندسی آب و هوا شناسی كشاورزی
  • زراعت و اصلاح نباتات
  • علوم باغبانی
  • علوم دامی
  • گياه پزشكی
  • مجموعه چوب و جنگل
  • مجموعه شيلات
  • مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان
  • مديريت پروژه
  • معماری
  • شهرسازی
  • پژوهش هنر
  • مرمت آثار و اشيای تاريخی
  • مرمت و احيای ابنيه و بناهای تاريخی
  • دامپزشكی

error: